Home HomeBednarski, Włodzimierz Pismo Œwięte a nauka Œwiadków JehowyFeehan Christine Mrok 17 Mroczne œwiętoRyan William Aleksiej Korolew 01 Œwiętokradcywersja do druku Przepiękna modlitwa do Ducha ŒwiętegoStephens Jeanne Najbardziej najlepsze œwiętaMarciniak Barbara Œwietlana rodzinaCharles Martin W pogoni za œwietlikamiWilliam Ryan Œwiętokradcy (2)Bloch Jan Wnioski ogólne z dzieła `Przyszła wojna pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym` [t.6.]05 DYSKUSJA NA TEMAT RZ 9,5 ANALIZA KONTEKSTU I GRAMATYKI (CZ. 1 i 2)id 5680
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Co dzieje się kiedy stopa procentowa jest sztucznie zaniżana akredyt tani? Wolumen pieniężny oszczędności rośnie.Ale oszczędności podobnie jak stopaprocentowa nie są zjawiskiem pieniężnym.Jest to fizyczna ilość dóbr i usług, które dziękioszczędnościom zostają przetransferowane w inwestycje.Każda inwestycja wymagaoszczędności.Sprowadzając to zagadnienie do najprostszego przypadku, wróćmy doRobinsona Cruzoe pracującego nad siecią na ryby.Aby w ogóle móc rozpocząć inną pracę niżzdobywanie pożywienia musi on wcześniej zaoszczędzić odpowiednią ilość ryb, tak aby miałco jeść podczas pracy nad siecią.Z gospodarką w skali makro jest identycznie.Musi istniećodpowiedni zasób fizycznych oszczędności aby można było ukończyć rozpoczęte inwestycje.Jeśli zwiększa się jedynie wolumen pieniężny inwestycji, wszystkie inwestycje powstałe nabazie tego dodatkowego pieniądza są inwestycjami błędnymi  nie mają szans powodzenia.Inie ważne jak bardzo rząd starałby się odmienić zły los i ratować upadające firmy.Jegodziałania przedłużą tylko agonię, w dodatku kosztem branż nie objętych pomocą państwa.Coprawda dodatkowa część inwestycji w zagrożonej branży może zostać ukończona dziękipomocy rządu, ale tylko kosztem zmniejszenia oszczędności w innej branży.Takie działanieusuwa z niej podstawę inwestycji, którą są oszczędności, w skutek czego złe inwestycje (nawet gdy podjęte w czasach kiedy wydawały się jeszcze dobre!) pojawiają się właśnie tam.Należy pamiętać że to bank centralny zwiększa podaż pieniądza.Wolny rynek nie mamożliwości zwiększania pieniężnego wolumenu oszczędności bez jednoczesnego zwiększaniaich ilości fizycznej  na tej samej zasadzie jak przy Loan Bankingu bank nie ma możliwościpożyczenia pieniędzy które nie są czyjąś odłożoną na pózniej konsumpcją.3.4 Standard złota a siła nabywcza pieniądzaRozważmy teraz sytuację, w której w gospodarce utrzymywany jest standard złota.Załóżmy, ze ktoś odkrywa złoża złota i postanawia wydobywać pieniądze bezpośrednio zziemi.Austriacy utrzymują, ze taka działalność w dłuższym okresie przynosiłaby zysk równy107Tamże s.300 Strona 60 z 129zyskowi normalnemu  czyli rynkowej stopie procentowej.W momencie, w którym ktośwydobywa pierwsze kawałki złota, złoto ma dużą siłę nabywczą, zatem jego działalnośćprzynosi mu duży dochód.Musi on jednak spłacić ogromne pożyczki zaciągnięte w celuotwarcia kopalni, ponadto w miarę jak coraz więcej nowego pieniądza napływa na rynekwydobywanie staje się coraz mniej opłacalne, gdyż pieniądz rozcieńcza swoją siłę nabywczą.Wydobywanie zostanie przerwane kiedy koszt wydobycia jednostki złota przewyższy jejrynkową wartość.Analogicznie , wydobywanie zostanie wznowione, kiedy w gospodarcepojawi się więcej dóbr i usług, czyli cena pieniądza, wyrażona w dobrach i usługach które zańmożna kupić wzrośnie.Zatem wydobycie złota będzie trwać do momentu w którym wartośćwydobytego złota odpowiada dokładnie wartości środków użytych do jego wydobycia.Wydobycie złota, w przeciwieństwie do drukowania papierowego pieniądza, wymaga wysiłkuoraz poniesienia kosztów.Pieniądz złoty jest stabilny i pewny, zatem stanowi podstawęstabilnej i pewnej gospodarki, ponieważ, zgodnie z misesowskim toermatem108 regresji,oprócz pieniężnego popytu na złoto istnieje także popyt pierwotny na złoto, związany zfaktem że złoto jest towarem używanym w produkcji i konsumpcji a z tego względu nigdy niemoże zupełnie stracić swojej wartości.Złoto stało się pieniądzem tylko dlatego, że istniał ( iistnieje ) na nie ów pierwotny popyt.Papier jako pieniądz nigdy nie miał i nie może mieć tejcechy.Pusty, papierowy pieniądz nie ma prawie żadnej wartości jako towar [ Pobierz całość w formacie PDF ]