Home HomeLee Goldberg Detektyw Monk 03 Detektyw Monk i strajk policjiprogram%252Bzaj%2525C4%252599%2525C4%252587%25252C%252Bbibliografia%25252C%252Bwyk%2525C5%252582ad%252B01 03Martin Kat Serce 03 Mężne serceŁajkowska Anna Wrzosowisko 03 Cienie na wrzosowiskuMarlowe Mia Dotyk 03 Dotyk oszustaS303Coulter Catherine Gwiazda 03 Gwiazda z nefrytuKagawa Julie Iron Fey 03 Iron QueenVinge Joan D Królowe 03 Królowa Lata PowrótRobbins Harold Handlarze snów 03 Spadkobiercy Krainy SnówWeis Margaret, Hickman Tracy Kroniki Smoczej Lancy 03 Smoki wiosennego œwitu
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Dlatego Maryja swym nowym macierzyństwem w Duchu obejmuje każdegoi wszystkich w Kościele, obejmuje również każdego i wszystkich przez Kościół.W tymznaczeniu Maryja Matka Kościoła jest także jego wzorem.Kościół bowiem jakwskazywał Paweł VI  winien brać z Bogarodzicy Dziewicy najprawdziwszy wzórdoskonałego naśladowania Chrystusa 137.Dzięki tej szczególnej więzi, jaka łączy Bogarodzicę z Kościołem, rozjaśnia sięzarazem tajemnica owej niewiasty , która od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzajuaż do Apokalipsy towarzyszy objawieniu zbawczych zamiarów Boga w stosunku doludzkości.Maryja bowiem, obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, pomacierzyńsku uczestniczy w owej ciężkiej walce przeciw mocom ciemności 138, jakatoczy się w ciągu całej historii ludzkiej.Równocześnie poprzez Jej eklezjalneutożsamienie z ową niewiastą obleczoną w słońce (por.Ap 12, 1)139, możnapowiedzieć, że Kościół w Jej osobie osiąga już tę doskonałość, dzięki której istniejenieskalany i bez zmazy ; stąd też chrześcijanie z ufnością wznosząc oczy ku Maryi wcałym swoim ziemskim pielgrzymowaniu, starają się usilnie o to, aby wzrastać wświętości 140.Maryja, wzniosła Córa Syjonu, pomaga wszystkim swoim synom,gdziekolwiek i w jakichkolwiek warunkach żyjącym, aby w Chrystusie znajdowalidrogę do domu Ojca.Kościół przeto w całym swoim życiu zachowuje z Bogarodzicą więz, która obejmuje wtajemnicy zbawczej przeszłość, terazniejszość i przyszłość, i czci Ją jako Matkęduchową ludzkości i Orędowniczkę łaski. 3.Znaczenie Roku Maryjnego48.Właśnie szczególna więz ludzkości z tą Matką skłoniła mnie do tego, ażeby wokresie poprzedzającym drugie tysiąclecie od narodzenia Chrystusa ogłosić wKościele Rok Maryjny.Inicjatywa taka miała już miejsce poprzednio, kiedy papieżPius XII ogłosił rok 1954 Rokiem Maryjnym, aby uwydatnić wyjątkową świętość MatkiChrystusa, jaka wyraża się w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia, zdefiniowanejwłaśnie przed stu laty, oraz w tajemnicy Jej Wniebowzięcia141.Tym razem idąc za głosem Soboru Watykańskiego II pragnę uwydatnićszczególną obecność Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła.Jest tobowiem podstawowy wymiar, który wynika z mariologii Soboru, od któregozakończenia dzieli nas już ponad dwadzieścia lat.Nadzwyczajny Synod Biskupów,odbyty w roku 1985, wezwał wszystkich do tego, ażeby wiernie podążali za nauką iwskazaniami Soboru.Można powiedzieć, że w nich w Soborze i w Synodzie zawiera się to, co sam Duch Zwięty pragnie powiedzieć Kościołowi nawspółczesnym etapie dziejów.W takim to kontekście Rok Maryjny winien by posłużyć do ponownego i pogłębionegoodczytania również tego, co Sobór powiedział o Bogarodzicy Dziewicy obecnej wtajemnicy Chrystusa i Kościoła, a czego przypomnieniu mają służyć rozważaniazawarte w niniejszej Encyklice.Chodzi zaś tutaj nie tylko o samą naukę wiary, aletakże o życie z wiary w tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną wświetle całej Tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej wzywa nasSobór142.Zarówno duchowość maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność, znajdująprzebogate zródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskichżyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie.W tym względzie miło miprzypomnieć wśród wielu wyznawców i nauczycieli tej duchowości postać św.Ludwika Marii Grignion de Montfort143, który zachęca chrześcijan do poświęcenia sięChrystusowi przez Maryję, widząc w nim skuteczny sposób wiernego realizowania wżyciu zobowiązań Chrztu świętego.Trzeba z radością podkreślić, że takżewspółcześnie nie brak nowych przejawów tej duchowości i pobożności.Mamy więc do czego się odwoływać i do czego nawiązywać w kontekście tego RokuMaryjnego.49.Ogłoszony Rok Maryjny rozpocznie się w uroczystość Pięćdziesiątnicy 7 czerwcabieżącego roku.Chodzi bowiem nie tylko o przypomnienie, że Maryja poprzedziłanarodzenie się Chrystusa Pana w historii ludzkości.Chodzi równocześnie o to, ażebyw świetle Maryi uwydatnić, iż odkąd dokonała się tajemnica Wcielenia, dziejeludzkości weszły w pełnię czasu , a znakiem tej pełni jest Kościół.Kościół ten jakoLud Boży pielgrzymuje ku wieczności przez wiarę pośród wszystkich ludów i narodów,poczynając od dnia Pięćdziesiątnicy [ Pobierz całość w formacie PDF ]