Home HomeeBooks.PL.Izrael.Szahak. Zydowskie.Dzieje.i.Religia. Polityka.Ĺťydzi.Izrael.Kultura.Cywilizacja.Historia.Państwo.Polska.Ojczyzna.Honor.Europa.Kresy.Rosja.Niemcy.Władza.Spisek.doda.Książka.KsiążkiMartin Folly Historical Dictionary of U.S. Diplomacy from World War I through World War II (2010)Michael Dobbs Szeœć miesięcy w 1945. Roosevelt, Stalin, Churchill, Truman. Od wojny œwiatowej do zimnej wojny1505 1864, HistoriaPolski 1764 1864 3Masterton Graham, Masterton Vicki Saga historyczna Smak rajuKasjan Jan Mirosław Na przełęczy œwiatów 150 ukraińskich baœni, gadek, humoresek i podań ludowychLaini Taylor Córka dymu i koœci 02 Dni krwi i œwiatła gwiazdMargit Sandemo Cykl Saga o Królestwie Œwiatła (09) Sol z Ludzi LoduBruner Jerome S., The Process of EducationMelissa De La Cruz Objawienie (3)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wustach wrogów rewolucji i o wiecenia poj cie  wolnomularze" sta o siobra liwym przezwiskiem.Wysuwane przeciw masonom zarzuty o organizowanie spisków trafia yzawsze na dobry grunt wtedy, gdy pewne procesy spo eczne, polityczne lubgospodarcze przyjmowa y niepo dany obrót.Na przyk ad oskar ano wol-nomularzy o to, e pomagaj przebywaj cemu na wygnaniu Napoleonowiodzyska w adz , albo te e zamierza j przej powo ana przez masonów doycia Mi dzynarodówka Socjalistyczna.Obarczano ich równie win zadziewi tnastowieczny liberalizm niemiecki i za wybuch pierwszej wojny wia-towej.Tak e negacja modernizacji i industrializacji w XIX wieku mia a bymi dzy innymi przejawem spisku ze strony  wolnomularskiej zarazy".Pochopnie stawiany opór bywa cz sto reakcj na niewygodne lub nie-zrozumia e zjawiska, które w nie dlatego, e s niezrozumia e, wydaj sizgubne.Ch tnie przyjmuje si za enie, e co , co odbiega od powszechnieprzyj tej normy, pochodzi z zewn trz albo od osób obcych, innych w oniedanej spo eczno ci, czego niezwykle bole nie do wiadczyli zarówno wcze nichrze cijanie w Rzymie, jak i europejscy ydzi w redniowieczu - i nie tylkow redniowieczu! Taki wzorzec obowi zuje niestety do dzisiejszego dnia.Nieprzypadkiem wi c czono ze sob ydów i wolnomularzy, co znalaz o eks-131 tremalne odbicie w bezpodstawnej teorii o  ydowskim spisku s'wiatowym", wtak zwanych Protoko ach M drców Syjonu i propagandzie nazistowskiej.ydom i wolnomularzom zarzucano, e w porozumieniu ze sob d dozapanowania nad ca ym wiatem.I chocia te teorie spiskowe s absolutnienieuzasadnione, nadal si je rozpowszechnia.Jak bardzo bezpodstawne s owe oskar enia, wida cho by po tym, ewyci ga si je z historycznego mietnika w zale no ci od potrzeby.Nikt nigdynie dostarczy adnych dowodów na ich prawdziwo , a niezwykle w eposzlaki da si skonstruowa i tak tylko wtedy, gdy z góry dokona si nad-interpretacji i potraktuje je jako zarzuty.Idea y wolnomularzy przemawiajzdecydowanie przeciw teorii wiatowego spisku; powody dyskrecji masoneriizupe nie inne.Nie jest to zreszt organizacja centralistyczna, sterowanaodgórnie.Wielkie lo e s raczej niezale ne, chocia czuj si zobowi zane dowspó pracy i obrony wspólnych idea ów.Je li wi c odrzucimy wszystkie bzdurne teorie i oskar enia, owiany le-gend zakon wolnomularzy pozostanie wprawdzie tajemnicz , ale wcale niekontrowersyjn wspólnot wolnomy licieli i humanistów, którzy prawie odtrzystu lat walcz o tolerancj , cz owiecze stwo i o wiecenie.Nie wida tudo dominacji nad wiatem ani do spisku, chyba e - jak kiedy napisajeden z niemieckich masonów  mia by to by  spisek w imi dobra".I tylkotyle. NIEMIECKIZYKIEM WIATOWYMCZY ISTOTNIE ZAWA TYLKO JEDEN G OS?Po drugiej wojnie wiatowej j zyk angielski sta si na wiecie j zykiem do-minuj cym.Ze znajomo ci angielskiego mo na poradzi sobie bez problemuw wielu cz ciach naszego globu i ma si zdecydowanie wi ksze szansezrobienia kariery zawodowej ni w przypadku znajomo ci innych j zyków.Wprawdzie w ci gu ostatnich kilkudziesi ciu lat miano j zyka wiatowegouzyska jeszcze hiszpa ski, ale do tej pory nie uda o mu si zepchn angiel-skiego z pierwszego miejsca.Kolejne j zyki europejskie o znaczeniu wiato-wym to portugalski i francuski, a wreszcie niemiecki, który wa rol od-grywa przede wszystkim w Europie.Mimo to uporczywie utrzymuje si pogl d, e niemiecki o ma y w ossta by si , zamiast angielskiego, najwa niejszym j zykiem na wiecie.Podkoniec XVIII wieku bowiem, w g osowaniu w Kongresie Stanów Zjedno-czonych pono jednym g osem przes dzono o tym, e niemiecki nie zosta wtym kraju j zykiem urz dowym.Poniewa udzia imigrantów niemieckich bybardzo du y i mieli oni znaczne wp ywy, g osowanie ledwie, ledwie wypad ona korzy angielskiego.eby doda sprawie pikanterii,133 to w nie deputowany pochodzenia niemieckiego mia rzekomo, oddaj c g osna j zyk angielski, zaprzepa ci szans , aby jego ojczysta mowa zrobi awiatow karier.Czy jednak w tej opowie ci o karierze j zyka niemieckiegow Stanach Zjednoczonych i na wiecie jest w ogóle cho troch prawdy?Pierwsi Niemcy przybyli do Ameryki Pó nocnej prawdopodobnie ju napocz tku XVII wieku, gdy w kolonii Wirginia zosta a za ona osada James-town.Ca kowitej pewno ci co do tego nie ma, gdy ze wzgl du na podobie -stwo j zyka niemieckich imigrantów do holenderskiego wci nazywano ich Dutch", wobec czego trudno odró ni tych osadników od holenderskich.Pewne jest natomiast, e Peter Minuit/Minnewit z Wesel nad Renem, pierwszygubernator Nowego Jorku, zwanego wówczas Nowym Amsterdamem, byNiemcem.Wi kszo niemieckich imigrantów poci ga a jednak najbardziej Pen-sylwania, szósta kolonia w Ameryce Pó nocnej.Tote za pocz tek niemiec-kiego osadnictwa na ziemi ameryka skiej uwa a si rok 1683, gdy na pok a-dzie statku  Concorde" (taki  niemiecki Mayflower") dotar o do Filadelfiitrzyna cie rodzin z Krefeld i za o tam Germantown [ Pobierz całość w formacie PDF ]