Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+magisterska+ +aneta+mucha+ +reklama+a+normy+etycznepraca+magisterska+pawe%C5%82+bia%C5%82y+resocjalizacjapraca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatoraBezrobocie praca (13 stron)(1)praca%2Bmagisterska%25282%2529praca+mgr%281%29+prawo+karnepraca+magisterska+patryk+2005praca+magisterska +strategia+marketingowaisdn praca dyplomowa ost
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wymogami takimi objte s w szczególnoci: linie lotnicze, producenci samochodów etc.llWczeniejsze przygotowanie na ewentualn sytuacj kryzysow stanowi szans obrony przed skutkami kryzysu, które czsto nie ograniczaj si do okresowego pogorszenia image przedsibiorstwa, lecz dotykaj spraw egzystencjalnych, bezpieczestwa istnienia, które np.dla przedsibiorstw jest warunkiem osignicia celów ekonomicznych.Obrona przed skutkami kryzysu jest jednak moliwa, gdy jest si na to przygotowanym oraz postpuje si jak dobrze przygotowany [19].llllPublikowany poniej wykres przedstawia proces zarzdzania problemowego.llllRys.6.Proces Zarzdzania Problemowego.llIdentyfikacja problemów i tendencji we waciwych otoczeniachllllllllOcena wpywów problemów na przedsibiorstwollllllBadania i analizy sformuowanie stanowiskallllllRozwój strategiillllllrealizacjallllllkontrolallllllllródo: Wojcik K., Public Relation od A do Z, Warszawa 1997.llllZa organizacj i powodzenie akcji Crisis Public Relations odpowiada grupa komunikacji kryzysowej.Do obowizków niniejszej grupy naley:llGromadzenie wszystkich informacji, potencjalnych punktów widzenia sytuacji, ocen i analiz opinii publicznej oraz mediów.llStworzenie planu reakcji, podziau zada oraz zakresu odpowiedzialnoci.llNajwaniejsz zasad, jaka powinni kierowa si czonkowie grupy, jest priorytetowa dystrybucja informacji wewntrz firmy w celu uniknicia spekulacji i przecieków, które mog zosta wykorzystane przez otoczenie zewntrzne.Sprawna koordynacja przepywu informacji wewntrznej bardzo czsto pozwala na wzmocnienie wizerunku firmy i lepsze postrzeganie jej przez samych pracowników.Zespó Crisis Public Relations dziaa nijako na dwóch frontach : na terenie przedsibiorstwa oraz w otoczeniu zewntrznym.Najbardziej dociekliwymi i dnymi informacji grupami otoczenia zewntrznego firmy s media oraz spoeczestwo.W tym przypadku elazn zasad powinno by udzielanie informacji z jednego róda - od osoby dowiadczonej w kontaktach zewntrznych.llSzybko reakcji w sytuacji kryzysowej jest czsto jednym z kluczowych elementów decydujcych o sukcesie.Wczesna reakcja pozwala na przejcie kontroli nad biegiem wydarze w rodkach masowego przekazu, które bezporednio kreuj opinie publiczn.Sukces komunikacji kryzysowej zaley od wyczucia i sposobu reakcji firmy, która nie tylko odwoa si do poszkodowanych, ale i do caego otoczenia.[27]llSytuacja kryzysowa stwarza ogromne napicie w firmie i jednoczenie zwikszone zainteresowanie rodków masowego przekazu.Poniewa cech kryzysu jest jego nieprzewidywalno, trudno przygotowa dokadny scenariusz postpowania.Trzeba jednak przeanalizowa co najmniej moliwo zdarzenia si kryzysów i ich potencjalne skutki dla firmy oraz przyj podstawowe reguy postpowania.Oto niektóre z nich [22]:llNie wolno wprowadza opinii publicznej w bd,llNie udziela adnych informacji przed sprawdzeniem o co chodzi,llNie podejmowa adnego dziaania bez konsultacji z dziaem PR,llW szczególnie trudnej sytuacji s firmy zagraniczne wspópracujce z polskimi.Przy ich cakowitej beztrosce trzeba zaoy, e nikt nic nie bdzie wiedzia i e od krajowej firmy nie uzyskamy adnej pomocy,llIm mniej firma przygotowana do, tym wiksza panika moe powsta i wydarzenia mog si potoczy w sposób niekontrolowany.Nie wolno do tego dopucillPrzygotowa materiay informacyjne: dane techniczne urzdzenia, które zawiodo, dane na temat firmy, materiay porównawcze, opisujce podobne wydarzenia w przeszoci,llNaley odmówi wszelkich komentarzy, nie opartych na faktach i analizie sytuacji,llNie dopuci do przecieków informacji na zewntrz.Nie chodzi o blokowanie informacji, ale by wychodziy one na zewntrz z jednego tylko róda.llDobrze jest mie w firmie przygotowany plan komunikacji na wypadek kryzysu.Na taki plan skada si [22]:llLista moliwych sytuacji kryzysowych,llLista skutków jakie moe za sob pocign,llLista czynników, mogcych sprzyja rozwijaniu si kryzysu, np.zaskoczenie, brak informacji, presja z zewntrz, mentalno ludzi w firmie.llReputacja jest najwaniejszym instrumentem handlowym przekazywania informacji klientom.Jednake nie na wszystkich rynkach reputacja jest jednakowo wana.Klienci dowiaduj si w róny sposób o cechach i jakoci wyrobów.Niekiedy dowiaduj si o nich drog poszukiwa.Pewne waciwoci staj si oczywiste w momencie uycia wyrobu.Znaczenie reputacji dostrzec mona na tych rynkach, gdzie jako wyrobu jest wana, ale mona j pozna jedynie w wyniku dugotrwaego dowiadczenia.Na takich rynkach zdobycie reputacji jest procesem dugotrwaym i kosztownym, ale jeeli si j ju uzyska, to dziki niej mona stworzy znaczn dodan warto.llMona przypieszy proces zdobywania reputacji, wykorzystujc t, któr si ju uzyskao na pokrewnym rynku, albo wyranie, publicznie deklarujc zaangaowanie w dany rynek [ Pobierz całość w formacie PDF ]