Home Homepraca+magisterska+ +aneta+mucha+ +reklama+a+normy+etycznepraca+magisterska+pawe%C5%82+bia%C5%82y+resocjalizacjapraca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca%2Bmagisterska%25282%2529praca+mgr%281%29+prawo+karnepraca+magisterska+patryk+2005praca+magisterska +strategia+marketingowaisdn praca dyplomowa ost
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Brak jest jednak w naszym kraju systemu identyfikacji,selekcji i opieki nad uczniami zdolnymi lub uzdolnionymi.Praca z nimi ma jednak charakter bardziej incydentalny niżsystemowy.CZZ 4WSPLNE PROBLEMY SPECJALNEJ OPIEKI,EDUKACJI I SPOAECZNEGO WSPARCIA156 prof.dr hab.halina borzyszkowskaProblemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkoleprof.dr hab.władysław dykcikProblemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych wśrodowiskuprof.dr hab.franciszek wojciechowskiProblemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnychdr tadeusz majewskiProblemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychprof.dr hab.teresa sołtysiakProblemy podkul tur i sekt wśród młodzieżyprof.dr hab.jerzy stochmiałek Andragogika specjalnaProblemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnymw domu rodzinnym, przedszkolu i szkoleHALINA BORZYSZKOWSKAWprowadzenieW niniejszym rozdziale problem rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym nie ogranicza się tylko do jakiegośokreślonego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, lecz do jednostek niepełnosprawnych w ogóle.Według projektu ogólnej definicji pojęcia osoba niepełnosprawna -niepełnosprawną jest osoba, której obniżonasprawność funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna i/lub psychiczna) trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lubuniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról właściwych dla płci i wieku, zgodnie z normamiprawnymi i zwyczajowymi (Szczepankowska, 1994, s.11).Niepełnosprawność dotknąć może jednostkę w różnymwieku.W każdym więc społeczeństwie spotykamy się z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.Wszystkich niepełnosprawnych, niezależnie od wieku, zobowiązani jesteśmy objąć procesem rehabilitacji i udzielać impomocy.Proces rehabilitacji, jak i rodzaj pomocy jest zróżnicowany w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej,rodzaju i stopnia jej niepełnosprawności.Niezależnie jednak od tej specyfiki tak w procesie rehabilitacji, jak i udzielaniapomocy istnieją pewne określone, podstawowe i wspólne założenia, cele i zadania dla rehabilitacji, rewalidacji osóbniepełnosprawnych.W odniesieniu do wszystkich grup wiekowych osób niepełnosprawnych rehabilitacja polega na  przywracaniusprawności uszkodzonych organów jednostki lub usprawnianiu jej funkcji, przygotowaniu jej do samodzielnegoradzenia sobie w życiu codziennym, do korzystania z różnych form kształcenia, do wykonywania pracy oraz nastwarzaniu w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich warunków dla prawidłowegofunkcjonowania tej jednostki" (Hulek, 1977, s.ll).Zdaniem A.Hulka, trzeba zdawać sobie wyraznie sprawę, że istotne znaczenie w tym działaniu ma stworzeniejednostce niepełnosprawnej optymalnych warunków podczas procesu rehabilitacji, a pózniej także w jej życiu wdomu, szkole, zakładzie pracy oraz różnych formach rekreacji.Z powyższych rozważań wynika, że ostatecznym celem rehabilitacji powinno być maksymalne włączenie osóbniepełnosprawnych w normalne społeczeństwo (normalizacja).Celem zabiegów pedagogicznych w procesie rehabilitacji jest przywrócenie wartości życiu osobistemu i zbiorowemuludzi niepełnosprawnych, czyli przywracanie ludzi niepełnosprawnych sobie i społeczeństwu (Szczepański, 1977, s.6).Realizując ten cel, należy uczyć ich radzenia sobie ze swoją ułomnością, nowymi reakcjami ludzi na ich sytuację orazdawać im poczucie wartości osobistej i społecznej.Dla osiągnięcia tego celu nie bez znaczenia są postawy środowiskaludzi pełnosprawnych wobec osób niepełnosprawnych.Biorąc ten fakt pod uwagę, trzeba koniecznie wychowywać iuczyć ludzi pełnosprawnych swoistej kultury i gotowości niesienia pomocy poprzez postawy, zachowania i działaniaumożliwiające niepełnosprawnym odnalezć nową wartość i sens swojego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy niepeł-nosprawność powstała po okresie ich pełnej sprawności.W procesie rehabilitacji oddziałuje się na jednostki niepełnosprawne w trzech zakresach, a mianowicie:- pod względem fizycznym (rehabilitacja fizyczna),157 - pod względem psychicznym (psychoterapia),- w aspekcie społecznym (socjalizacja lub resocjalizacja).Zdaniem A.Hulka (1977, s.11), między tymi trzema obszarami oddziaływań rehabilitacyjnych istnieją określonezwiązki.Oddziaływania te dopiero wtedy mogą być skuteczne i dają trwałe efekty, jeśli podejmowane są w sposóbłączny i skoordynowany, oraz pod warunkiem, że towarzyszy im korzystne wsparcie środowiska społecznego.Realizacja wyszczególnionych celów i zadań procesu rehabilitacji oraz udzielania pomocy osobomniepełnosprawnym odbywa się głównie w trzech różnych środowiskach: w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole.Każde z tych środowisk podejmuje się (w sobie tylko właściwy sposób) realizacji zadań procesu rehabilitacji i udzielaćwsparcia osobom niepełnosprawnym.Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w domu rodzinnymPunktem wyjścia procesu rehabilitacji w rodzinie jest zaakceptowanie przez nią jednostki niepełnosprawnej, takiej,jaką ona jest, to znaczy z wszelkimi ograniczeniami, ale i z wiarą w możliwość jej rehabilitacji.Ponieważ na ogół nie jestłatwo pogodzić się z niepełnosprawnością członka rodziny, istnieje potrzeba udzielenia jej pomocy w akceptowaniu tegofaktu.Najlepszą i skuteczną pomocą jest pozytywne ustosunkowanie się środowiska pełnosprawnych do osóbniepełnosprawnych.Polega ona na akceptowaniu niepełnosprawnych w środowisku społecznym, przyznawaniu imtakich samych praw, jakie posiadają pełnosprawni, oraz dużej tolerancji na wszelkie przejawy odchyleń od normy.Zrodowisko rodzinne, włączając się w realizację zadań procesu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, powinno wyraznieuświadomić sobie, że dla przeprowadzenia pełnej, zintegrowanej rehabilitacji konieczne jest równoległe zaspokajanie potrzebbiologicznych, psychicznych i społecznych tej osoby [ Pobierz całość w formacie PDF ]