Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001Mark A. Bucknam Responsibility of Command, How UN and NATO Commanders Influenced Airpower over Bosnia (2005)Bloom's Literary Places Jesse Zuba, Harold Bloom New York (2005)Bloom's Period Studies Harold Bloom Modern American Poetry (2005)praca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca+mgr%281%29+prawo+karneisdn praca dyplomowa ostPeter Richardson American Prophet, The Life and Work of Carey McWilliams (2005)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.in.również w prywatnych średnich przedsiębiorstwach zgrupowanych w sekcjach: przetwórstwo przemy­słowe, handel i naprawy oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność.Spadek udziału firm średnich dokonał się najprawdopodobniej z powodu zmniejszenia przez niektóre z nich liczby zatrudnionych i przejścia do grupy małych przedsiębiorstw.Tabela 6: Wielkość i struktura PKB w latach 2001-2002WyszczególnienieW min złPKB ogółem = 100%Wartość dodana wytwo­rzona przez przedsiębior­stwa = 100%200120022001200220012002PKB ogółem750 785,9771 112,8100,0100,0XXw tymWartość dodana brutto wytwo­rzona przez przedsiębiorstwa (oprócz sekcji A i B)512 193,4528 417,168,368,7100,0100,0z tegoprzedsiębiorstwa małe297 453,0311651,939,640,558,059,0przedsiębiorstwa średnie66 530,362 353,18,98,113,011,8przedsiębiorstwa duże148 210,1154 412,119,820,129,029,2Udział MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto.W 2001 roku poza takimi sektorami jak leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwem i rybactwem wytworzyły 77.8% ogólnej kwoty wartości dodanej brutto uzyskanej w całej gospodarce w 2002 wartość ta nieznacznie wzrosła do 78.5%.Udział Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej brutto wzrósł między rokiem 2001 a 2002 z 55.3% do 55.6%, w tym udział małych przedsiębiorstw zwiększył się z 45,2% do 46,3%, a średnich zmalał z 10,1% do 9,3%.Tabela 7: Udział MSP w wartości dodanej brutto wytworzonej przez przedsiębiorstwa według sekcji gospo­darki w latach 2001-2002 (w %)Sekcje gospodarki20012002Ogółem (bez sekcji A i B)71,070,8Przemysł42,240,7Górnictwo i kopalnictwo6,07,8Przetwórstwo przemysłowe52,150,9Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę16,613,8Budownictwo86,287,5Handel i naprawy92,893,0Hotele i restauracje83,885,6Transport, gospodarka magazynowa i łączność43,742,6Pośrednictwo finansowe72,671,5Obsługa nieruchomości i firm; nauka91,892,5Edukacja98,599,6Ochrona zdrowia91,391,6Pozostała działalność usługowa82,380,4Tabela 8: Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB.Udział w tworzeniu PKBPrzedsiębiorstwaogółemPrzedsiębiorstwaMSP0-5(mikro)6-500-5051-250ponad 2501994-------199553.0%30.0%--23.0%7.0%23.0%199666.0%40.0%--29.0%11.0%26.0%199769.3%45.3%24.0%12.2%36.2%9.1%24.0%199871.1%48.1%24.7%13.8%38.5%9.6%23.0%199970,4%48,2%25,0%13,0%38,0%10,2%22,2%200069,4%48,6%30,6%8,4%39,0%9,6%20,8%200168,2%48,3%31,0%8,3%39,3%9,0%19,9%PrzedsiębiorstwaogółemPrzedsiębiorstwaMSP0-9(mikro)10-490-4950-249ponad 250Do roku 1998 włącznie udziały MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto systematycznie rosły w prawie wszystkich sekcjach gospodarki.Począwszy od roku 1999 zaobserwowano w niektórych sekcjach gospodarki spadki tego udziału.W kilku latach spadek występował nawet w połowie rozpatrywanych sekcjach gospodarki.Jednocześnie w latach następujących bezpośrednio po sobie spadki i wzrosty udziału MSP występowały czę­sto w zupełnie różnych dziedzinach gospodarki.Dlatego w stosunku do większości sekcji trud­no dopatrzyć się jakichś określonych prawidłowości rządzących tymi zmianami.W 2002 r.wzrost udziału MSP w wartości dodanej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa wystą­pił w siedmiu sekcjach, a spadek w pięciu.Najwyższy wzrost o 2,8 % wy­stąpił w sekcji hotele i restauracje (z 83,8% do 85,6%), a następnie o 1,8 % w górnictwie i kopalnictwie (z 6% do 7,8%) i o 1,3% w budownictwie (z 86,2% do 87,5%).W tej ostat­niej z wymienionych sekcji wzrost udziału MSP obserwowany jest już od kilku lat ze względu na gorszą koniunkturę w budownictwie i spadek zatrudnienia w dużych firmach budowlanych, które przechodzą do grupy firm średniej wielkości [ Pobierz całość w formacie PDF ]