Home HomeKornew Paweł Przygranicze 01 Sopel 01 FortPedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca+mgr%281%29+prawo+karneisdn praca dyplomowa ostPraca+mgr+ +ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+%282%29praca+dyplomowa%281%29Patton Smith George Wojna, jak ją poznałem(1)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Cywilizacja europejska, która przeszła przez etapy cywilizacji diatymicznej oraz diafronicznej a obecnie wchodzi w etap cywilizacji eutyfronicznej, nadal pozostaje cywilizacja diatymiczną, czyli cywilizacja strachu.W związku z tym musi wytyczyć sobie nowy cel oraz nowa drogę, gdyż niedługo może się okazać, że pojęcie „człowiek narodowy” nie będzie miało już żadnego znaczenia.Józef Bańka wyraża optymizm i mówi, iż „Cywilizacja eutyfroniczna, cywilizacja antynomii rozumu i godności, budzi nadzieję, że zwycięży alternatywa godności ogólnoludzkiej.Ale coraz wyraźniej okazuje się, że to nie jest nadzieja, lecz wiara we wspólnotową teraźniejszość narodów.”143.Krytyka cywilizacji europejskiej u Jose Ortegi y Gasseta3.1.Anatomia człowieka masowegoLudzie żyjący obecnie, chcący być w centrum życia europejskiego istotnie różnią się od tych, którzy nadawali życiu ton w dziewiętnastym wieku.Człowiek żyjący w wieku dziewiętnastym mógł przewidzieć panującą ówcześnie sytuację historyczną.Ortega Gasset mówi tu o tym, że „Jeżeli przyszłość nie byłaby do przewidzenia, to pozostałaby niezrozumiana nawet wtedy, kiedy się spełnia i staje się sama czasem przeszłym.”1 Człowieka tłumu współczesnych czasów cechuje łatwość rozwiązywania problemów materialno - ekonomicznych.Pomimo wielkich kryzysów z każdym kolejnym dniem jego pozycja rosła, zyskiwała na pewności, człowiek masowy zdobywał coraz większą niezależność do cudzej woli i decyzji.Od początków dwudziestego wieku klasa robotnicza klasa robotnicza zaczęła nabierać poczucia niezależności, a jej życie stało się pewniejsze.Do pewności ekonomicznej przyczyniła się też sytuacja komfortu i porządku publicznego.W związku z tymi wydarzeniami i zjawiskami, życie dla przeciętnego człowieka we wszystkich podstawowych dziedzinach stało się pozbawione trudności i problemów.Dla ludzi żyjących w przeszłości życie rysowało się jako ciężkie pełne trudu przeznaczenie, a odbierane było jako zbiór klęsk i trudności, które trzeba cierpliwie znosić.W sferach prawnych i moralnych od drugiej połowy dziewiętnastego wieku przed człowiekiem nie ma już żadnych barier społecznych, nie napotyka się już ograniczeń i przeszkód.W społeczeństwie nie istnieją już ludzie prawnie uprzywilejowani, a każdy człowiek jest wolny wobec prawa.W dziejach ludzkości człowiek nie znajdował się w tak dobrej kondycji życiowej zarówno pod względem fizycznym jak i społecznym.Do tak dobrego stanu życia przyczyniły się trzy czynniki: badania naukowe, industrializacja i liberalna demokracja.Ortega y Gasset twierdzi, iż „mamy do czynienia z zapoczątkowaną w dziewiętnastym wieku radykalną zmiana kondycji ludzkiej.Życiu ludzkiemu nadano nowe ramy, nowe zarówno pod względem fizycznym jak i społecznym.”2 Wiek dziewiętnasty był według Ortegi wiekiem rewolucyjnym z uwagi na fakt, iż wielkie masy ludzkie, zwykli ludzie znaleźli się w warunkach całkowicie odmiennych od tych w których dotychczas żyli.Dla ludzi pospolitych poprzednich epok życie wiązało się z ograniczeniami było dla nich ciężarem, uciskiem, który towarzyszył im od zarania dziejów aż do końca dziewiętnastego wieku., kiedy to rozpoczął się szybki rozwój nauki i techniki.Rewolucja techniczna i informatyczna, która stała się podstawą do produkcji ogromnej ilości dóbr konsumowanych na masową skalę zapoczątkowała doskonały mechanizm manipulacyjny, wpływający na osobowość ludzi, podległych tej kulturze.Według interpretacji Dawida Markowskiego nie istnieje dziś możliwość jakościowej zmiany rozwoju technologicznego, ponieważ brakuje alternatywnej koncepcji rozwoju społecznego dostosowanego do potrzeb jednostki, ładu pozbawionego alienacji i dehumanizacji.3Współczesny świat nie skłania ludzi do ograniczeń nie stawia żadnych barier, a wręcz przeciwnie utwierdza ich w przekonaniu, że w przyszłości będą bardziej bogatsi, doskonalsi i będą żyć pełniej.Ludzie ci nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że świat stał się doskonalszy dzięki wysiłkom genialnych jednostek, a nie samoistnie przez dzieło natury.Ortega mówi, że „ W diagram psychologiczny współczesnego człowieka masowego możemy wpisać dwie podstawowe cechy: swobodną ekspansje życiowych żądań i potrzeb, szczególnie w odniesieniu do własnej osoby oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności dla tych , którzy owo godne życie umożliwili.”4Współczesny plebs, dziedziczący wspaniały dorobek czasów przeszłych jest we współczesnym świecie rozpuszczony, uważa że wszystko mu wolno i z nikim się nie liczy.Spowodowane jest to głównie z tego względu, że współczesne masy ludzkie otacza świat pełen możliwości, który jest bezpieczny i pewny.Obecnie masy mają wszystko gotowe, ogólnie dostępne, nie wymagające żadnego, uprzedniego wysiłku, ale są na tyle mało inteligentne, by uwierzyć że cała materialna społeczna organizacja wyglądającą jak dzieło natury, może czasem zawodzić.Ortega y Gasset wyraża tu tezę obrazującą ten stan rzeczy „(.) właśnie doskonałość z jaka w dziewiętnastym wieku zorganizowano pewne dziedziny życia, spowodowała to, że korzystające z owych dobrodziejstw masy nie uważają ich za organizację, lecz za element przyrody.”5.W podobny sposób można wyjaśnić duchowy stan mas, których nie interesuje nic poza własnymi dobrami.Zdobyczy cywilizacji nie traktują jako cos wspaniałego i genialnego, co trzeba szczególnie pielęgnować, tylko traktują je jak swoje prawa.Masy chcą zdobyć wszystko co uważają że im się należy i często zdobywają to, niszcząc cywilizację dzięki której mogą egzystować.Struktury duchowe człowieka masowego zmieniają tradycyjne struktury ludzi z dawnych epok.Dawniej człowiek przyswajał sobie polepszenie swojej pozycji społecznej, w związku ze szczęśliwym zbiegiem okoliczności lub poprzez swój wysiłek i trud.Dla nowych mas swoboda manewrów życiowych jest czymś stałym i naturalnym pozbawionym szczególnych przyczyn.Nie liczą się one z istnieniem innych instytucji a szczególnie nadrzędnych.Człowiek masowy zadowolony jest z siebie takiego jakim jest, uważa on iż w życiu można przyjmować wszystko jako dobre.U człowieka masowego nie ma odwołania do czynników zewnętrznych, nie odwołuje się on do nikogo, gdyż czuje się on panem swojego życia.Ortega y Gasset jest przekonany, iż wbrew temu co powszechnie się sądzi, to właśnie ludzie wybrani a nie masy żyją w prawdziwym poddaństwie.Życie wybranych jednostek nie ma dla nich sensu jeśli nie wymaga służeniu czemuś transcendentnemu i w związku z tym nie uważają one takiej służby jako ucisku, a wręcz przeciwnie, czują się one zaniepokojone jej brakiem.Jose Ortega y Gasset twierdzi, iż pewnej degeneracji ulega pojęcie „szlachectwo”, które kojarzone jest obecnie z dziedzicznym szlachectwem krwi.W obecnych czasach oznacza ono statyczną i bierną jakość która otrzymana jest i przekazywana jako bezwolna rzecz.Według hiszpańskiego myśliciela „szlachectwo to synonim życia pełnego trudu i wyrzeczeń, zawsze gotowego do doskonalenia się, do przechodzenia od tego co już jest do wyższych jeszcze celów i obowiązków [ Pobierz całość w formacie PDF ]