Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca+mgr%281%29+prawo+karneisdn praca dyplomowa ostPraca+mgr+ +ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+%282%29praca+dyplomowa%281%29Larry Elliott, Dan Atkinson The Gods that Failed; How Blind Faith in Markets Has Cost Us Our Future (2009)Lackey Mercedes Sluga magii (pdf)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.lOfensywna strategia walki konkurencyjnej na rynku ma dużo cech wspólnych ze strategią działań wojennych i często uznaje za wspólne zasady efektywnego działania, które można przedstawić w siedmiu podstawowych punktach:lzasada właściwego celu - wymaga dokładnego określenia tego, do czego dane przedsiębiorstwo duży w walce konkurencyjnej na rynku.llzasada koncentracji działań - chodzi tutaj o osiągnięcie tzw.masy krytycznej, czyli zgromadzenia wymaganych zasobów, aby zaatakować słaby punkt przeciwnika.llzasada elastyczności działania - wymagane jest dysponowanie odpowiednimi informacjami o zachodzących zmianach i możliwościach szybkiej na nie reakcji.llzasada koordynacji - wymaga podporządkowania działań różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i współdziałających z nimi dostawcami.llzasada bezpieczeństwa - wiąże się z zapewnieniem przedsiębiorstwom odpowiednich informacji o sytuacji na rynku i postępowaniu konkurencji w celu uniknięcia zaskoczenia przez nią.l6) zasada ofensywności - polega na ustaleniu słabych punktów konkurenta i wykorzystaniu ich do uzyskania własnych korzyści.7) zasada zaskoczenia - wiąże się z przedstawionymi wyżej zasadami, gdyż polega na podjęciu działań w miejscu, czasie i w sposób, jakiego konkurenci się nie spodziewają.2.7.4.Strategie na rynku międzynarodowymW marketingu międzynarodowym przedsiębiorstwo podejmuje szersze działania, wykraczając poza zwykły eksport.Firma rozszerza swoje zainteresowania, angażując się w rozpoznanie otoczenia marketingowego nowego kraju lub rynku.Przedsiębiorstwo nie może przenieść własnej, krajowej strategii działania, ale musi ją dostosować do zewnętrznych warunków nowego rynku.Angażując się w marketing międzynarodowy przedsiębiorstwo powinno przygotować marketingową strategię wejścia na rynek, w której zawarta będzie koncepcja sprzedaży, promocji i dystrybucji, dostosowana do popytu na tym rynku.Najbardziej istotną a zarazem podstawową kwestią dla przedsiębiorstwa jest konieczność dostrzegania różnic w środowisku, w którym będzie funkcjonować na rynku zagranicznym.Nie ma możliwości długofalowego osiągania sukcesów bez dokładnego rozpoznania różnic kulturowych, ekonomicznych, a także politycznych.To wszystko jest bardzo istotne, jeśli nie chcę się ponieść porażki.Są to działania złożone, wymagające czasu, kwalifikacji oraz nakładów finansowych.Z powyższych rozwiązań wynika, że strategia marketingowa jest sposobem działania opartym na stosowaniu zintegrowanego zespołu instrumentów i czynności w procesie aktywnej obsługi rynku.Przy analizie tej strategii wykorzystuje się zatem wiedzę o zaspokajaniu i kształtowaniu potrzeb rynku.Kształtowanie strategii marketingowej polega na podejmowaniu decyzji o tym, co i jak przedsiębiorstwo ma zrobić zanim rozpocznie działanie na rynku.Dzięki tej strategii firma pragnie stwarzać pożądaną sytuację w przyszłości, a więc musi nie tylko zdecydować się na prowadzenie określonych działań ale również prawidłowo je przygotować.Rozdział IIIUstalenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku jako punkt wyjścia do podejmowania decyzji strategicznych.3.1.Udział na rynku.Do pełnej oceny pozycji przedsiębiorstwa potrzebne jest umiejscowienie przedsiębiorstwa w jego otoczeniu oraz zidentyfikowanie zachodzących tam zjawisk.Istotne jest określenie stanu rynku i jego tendencji rozwojowych.Analiza stanu rynku i jego tendencji rozwojowych dotyczy:lcharakteru towarów i usług,llpreferencji odbiorców,llzasięgu terytorialnego,lltendencji cenowych produkowanych towarów i ich zróżnicowania na poszczególnych rynkach,llrynków zaopatrzeniowych i ich odległości,llgłównych producentów i ich udziału w rynku,lltechnologii i jej zróżnicowania, cyklu życia produktu,llczynników silnie wpływających na popyt na danym rynku.lBadanie stanu rynku i jego tendencji rozwojowych może dać wiele wskazówek do określenia przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.Może wskazać także potencjalne szanse i zagrożenia oraz koniecznie działania adaptacyjne.Do przeprowadzenia oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa stosuje się różne metody.Wśród nich na uwagę zasługuje udział przedsiębiorstwa na rynku.Udział na rynku to procentowo wyrażony udział sprzedaży przedsiębiorstwa w całkowitej sprzedaży na rynku określonego produktu.Badanie udziału danego przedsiębiorstwa na rynku prowadzi się w dwojaki sposób, określając tzw.bezwzględny i względny jego udział.Bezwzględny udział jest to sprzedaż zrealizowana przez dane przedsiębiorstwo w stosunku do całkowitej sprzedaży towarów i usług dokonanej w tym samym okresie przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na określonym rynku.Natomiast udział względny dotyczy sprzedaży danego produktu na rynku w stosunku do sprzedaży największego konkurenta.Gdy sprzedaż przedsiębiorstwa jest zorientowana na różne rynki, konieczne jest wyliczenie udziałów cząstkowych i udziału sprzedaży na dany rynek w całości obrotów firmy.Pozwoli to na określenie z jednej strony-pozycji na danym rynku, a z drugiej-stopnia uzależnienia przedsiębiorstwa od niego.W badaniach tych ważne jest nie tylko określenie bieżącej sytuacji, ale także zbadanie trendu, czy udział przedsiębiorstwa na danym rynku ma charakter stabilny, rosnący lub malejący.Udział w rynku ma istotne znaczenie, gdyż wraz z jego wzrostem rośnie siła przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji oraz pozycja negocjacyjna w stosunku do partnerów.Efektem wzrostu udziału w rynku jest także wzrost zysku.Przedsiębiorstwo powinno analizować swój udział w rynku zarówno w wymiarze ilościowym jak i wartościowym (wraz z analizą relacji cenowych).3.2.Metoda portfelowaPojęcie portfela produktów jest pochodną koncepcji, według której każdy z nich reprezentuje określoną inwestycję, w którą zaangażowano znaczne środki i zasoby firmy.Dotyczy ono również wzajemnych wpływów poszczególnych typów produktów na siebie oraz konieczności brania pod uwagę całego ich asortymentu przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do dowolnego z nich.Celem metod portfelowych jest określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku jako punktu wyjścia do ustalenia jego strategii.Ogólną ideę analizy portfelowej, począwszy od analizy otoczenia i wnętrza organizacji, przez diagnozowanie istniejącego portfela produkcji aż do budowy portfela docelowego pokazuje rysunek 11.Rys.11.Ogólna procedura analizy portfelowej organizacji.Źródło: A.Klasik, Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993, s.121Pierwszy sposób analizy portfelowej polega na określeniu typów produktów na podstawie wielokryterialnej analizy produktów i ich prezentacji tabelarycznych.Drugim sposobem prezentacji portfela działalności przedsiębiorstwa jest posłużenie się formy macierzy [ Pobierz całość w formacie PDF ]