Home HomeLee Goldberg Detektyw Monk 03 Detektyw Monk i strajk policjiMartin Kat Serce 03 Mężne serceŁajkowska Anna Wrzosowisko 03 Cienie na wrzosowiskuMarlowe Mia Dotyk 03 Dotyk oszustaS303Coulter Catherine Gwiazda 03 Gwiazda z nefrytuKagawa Julie Iron Fey 03 Iron QueenVinge Joan D Królowe 03 Królowa Lata PowrótRobbins Harold Handlarze snów 03 Spadkobiercy Krainy SnówWeis Margaret, Hickman Tracy Kroniki Smoczej Lancy 03 Smoki wiosennego œwituRaay Carla van Boża ladacznica PDF
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Możemy podzielić czynności sędziego-komisarza na:- dyscyplinarne (wobec syndyka, jego zastępcy i zarządcy odrębnego majątku, wobec wierzycieli, wobec upadłego),- kierownicze (wyznacza zarządcę części majątku odrębnego, wyznacza zastępcę syndyka, powołuje członków rady wierzycieli, oznacza czynności, których nie można wykonać syndykowi bez jego zezwolenia, zwołuje radę wierzycieli, wstrzymuje likwidację do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości lub wystąpienia dłużnika o dopuszczenie do układu),- nadzorcze (odbiera od syndyka i zarządcy majątku odrębnego przyrzeczenia sumiennego wykonywania obowiązków, rozpoznaje sprawozdania syndyka i zarządcy odrębnego majątku oraz stwierdza lub prostuje sprawozdania rachunkowe, rozpoznaje sprawozdania rady wierzycieli z kontroli czynności syndyka, zezwala na przyjęcie upadłego do pracy, zezwala na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, wstrzymuje wykonanie uchwał rady wierzycieli lub zgromadzenia wierzycieli, wprowadza zmiany i uzupełnienia do planu podziału),- sędziowskie (przeprowadza na wniosek syndyka postępowanie dowodowe, co do wszelkich okoliczności faktycznych, których ustalenie będzie konieczne, rozstrzyga skargi na czynności komornika i notariusza, rozpoznaje sprawy o wyłączenia z masy upadłości, postanawia, co do złożenia zaliczki na rzecz wierzyciela na dalsze koszty postępowania, postanawia, co do odmowy lub uznania w całości lub części zgłoszonych wierzytelności, przyjmuje lub odrzuca podania upadłego o dopuszczenie go do układu z wierzycielami, rozstrzyga zarzuty, co do planu podziału, rozstrzyga, co do sum złożonych tytułem zabezpieczenia do depozytu sądowego),- bieżące (zarządza opieczętowanie majątku upadłego oraz zarządza zdjęcie pieczęci - o ile tego nie czyni syndyk, zarządza umieszczenie obwieszczeń o upadłości w innych dziennikach niż ogólnokrajowe, przyjmuje zgłoszenia wierzytelności, zwołuje zgromadzenia wierzycieli, przedstawia sądowi opinie, co do wynagrodzeń syndyka i zarządcy majątku odrębnego).Głównym zadaniem syndyka jest zarząd masą upadłości i przeprowadzenie jej likwidacji.Pozycja prawna syndyka nie jest w zasadzie określona.Jest on wyznaczony przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i na jego podstawie z mocy prawa obejmuje majątek upadłego.Przy wyborze osoby syndyka decydować powinny przede wszystkim względy zaufania sądu do osoby kandydata oraz jego kwalifikacje dla danej upadłości z punktu widzenia praktyki gospodarczej.Może nim być każda osoba fizyczna lub prawna.Zarządcę majątku i odrębnego powoływał będzie sędzia-komisarz na wniosek syndyka w przypadkach, gdy części mienia upadłego - gospodarczo wyodrębnione - znajdować się będą poza siedzibą działania sądu.Również na wniosek syndyka sędzia - komisarz wyznaczy jego zastępcę, w przypadkach, gdy trzeba wykonać czynności w innym okręgu sądowym lub gdy mogła nastąpić kolizja interesów odnośnie pewnych czynności.Dokładne czynności syndyka zawarte są w art.90-125 rozporządzenia.Rada wierzycieli jest ustanowiona przez sędziego-komisarza, jeśli jej powstanie uzna za potrzebne, albo na wniosek wierzycieli, ma na celu udzielanie pomocy syndykowi, kontrolowanie jego działalności, opiniowanie - na wniosek syndyka - spraw dotyczących upadłości, badanie stanu funduszów masy upadłości, ma prawo badania ksiąg i dokumentów dotyczących upadłości, egzekwowania od syndyka wyjaśnień związanych z upadłością, przedstawiania uwag o działalności syndyka sędziemu- komisarzowi, udzielania syndykowi zezwoleń na dokonanie czynności, których nie może podjąć bez jej zgody, ma obowiązek składać sędziemu-komisarzowi sprawozdania z kontroli działalności syndyka oraz badań dotyczących stanu funduszy masy, dostarczać sędziemu-komisarzowi, a w przypadku jego nieobecności syndykowi, odpisy protokołów z posiedzeń rady.Zgromadzenie wierzycieli - zwołuje sędzia-komisarz drogą obwieszczenia, gdy:- zgodnie z przepisami prawa wymagana jest uchwała zgromadzenia,- zwołanie wnioskują przynajmniej dwaj wierzyciele mający łącznie niemniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych wierzytelności.Prawo uczestniczenia i głosowania w zgromadzeniu mają wierzyciele o uznanych wierzytelnościach.Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona sędzia-komisarz na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuści wierzyciela do udziału w zgromadzeniu oznaczając sumę, wg której będzie obliczany jego głos, oznaczając wg tej części wierzytelność, która nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości umieszczone w poczytnych dziennikach oraz zawiadomienia wierzycieli przez syndyka mają na celu spowodowanie procesu zgłaszania wierzytelności przez tych wierzycieli, którzy chcą uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego.Zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie sędziemu-komisarzowi.Ta faza postępowania toczy się praktycznie równolegle z czynnościami dokonywanymi przez syndyka celem ustalenia stanu czynnego masy i czynnościami likwidacyjnymi.W zasadzie zgłoszenia wierzytelności zaczynają wpływać do sędziego-komisarza po uzyskaniu przez wierzycieli wiadomości o zgłoszeniu upadłości, czy to z prasy, czy z zawiadomień syndyka.Granicą czasową przyjmowania wierzytelności bez skutków ubocznych dla wierzyciela będzie ostatni dzień terminu ich zgłaszania.Po tym terminie wierzyciele mogą zgłaszać nadal swoje wierzytelności, ale będą ponosić wszystkie związane z tym koszty.Zgłoszenie powinno odpowiadać warunkom pisma procesowego pod rygorem zwrotu (składniki zgłoszenia zawarte są w art.152 rozporządzenia).Wierzytelności zgłoszone sędziemu-komisarzowi, o ile me posiadają braków formalnych ten ostatni przekaże syndykowi celem sporządzenia listy wierzytelności.Syndyk może przystąpić do sporządzenia listy wierzytelności po upływie terminu do ich zgłaszania lub wcześniej, w miarę ich wpływu - wyznaczając przy tym upadłemu termin do oświadczenia czy wierzytelności uznaje, czy też me.O szczegółach listy wierzytelności mówią art.153-170 rozporządzenia.Układ z wierzycielami jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zapewnione jest zaspokojenie wierzycieli uprzywilejowanych i wierzycieli masy upadłości, chyba, że zgodzą się oni na zawarcie układu.Układ z wierzycielami nie uprzywilejowanymi może upadły zawrzeć po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności.Podanie upadłego o zawarcie układu musi zawierać propozycje układowe.Cały tok postępowania układowego w upadłości nie różni się praktycznie od postępowania układowego w normalnym trybie [ Pobierz całość w formacie PDF ]