Home HomeMałe kobietki 02 Długa i zgubna pogoń miłosna Alcott Louisa MayKiley Deborah Scaling Albatros. Historia kobiety, która przetrwała na otwartym morzuKraszewski Józef Ignacy Ciche wody czyli przewrotnoœć kobiet§ Czarkowska Iwona Słomiana wdowa 02 Kobieta do zadań specjalnychstatus kobiety w Islamie Abdur Rahman Al ShehaKobiety, które kochajš za bardzo Norwood RobinNocuń Tomasz Lepsze zdrowie dla każdej kobietyWood Barbara Kobieta tysišca tajemnic§ Ahmed Quanta A. W kraju niewidzialnych kobietLuisa Prieto After Series 1 After Dark
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Osobiście przychylam się do stwierdzenia, że była ona krewną cesarzowejWeryny, a nie cesarza Leona I, jej męża.Decyduje o tym informacja przekazana przezMalchosa, który jest autorem żyjącym bliżej opisywanych przez siebie wydarzeń, a takżedobrze poinformowanym o wydarzeniach na cesarskim dworze.Wracając jednak do przekazu Jordanesa, należy zwrócić uwagę na jego stwierdzenie, żeJuliusz Nepos poślubił ,,przeznaczoną mu krewną Leona I.Na tej podstawie możemyprzypuszczać, że ślub pomiędzy nimi był planowany wcześniej, być może jeszczew 468 r., a więc wtedy, gdy żył jeszcze wuj Juliusza Neposa, Marcellinus121 magistermilitum w Dalmacji.Marcellinus, mimo że był poddanym zachodniej części cesarstwa,pozostawał w bardzo dobrych stosunkach z dworem w Konstantynopolu, uczestniczącmiędzy innymi wraz z Bazyliskosem w wyprawie przeciw Wandalom w 468 r.Z nieznanych nam powodów - być może całkiem naturalnych, jak młody wiek przyszłejpanny młodej - ślub odbył się dopiero w 472 r.Kolejnym pytaniem, na które musimy udzielić odpowiedzi, dotyczy możliwegopokrewieństwa pomiędzy Armatosem a ową nieznaną nam z imienia żoną Juliusza Neposa.Czy jest rzeczą możliwą, aby byli rodzeństwem? Jeśli tak, to jak bliski stopieńpokrewieństwa łączył ich rodziców z Weryną i Bazyliskosem? W literaturze przedmiotu118PLRE II, ss.422-423.119op.cit., s.190, przyp.51.120PLRE II, ss.777-8; M.Jankowiak, Bizancjum a kryzysy sukcesyjne w cesarstwie zachodniorzymskimw ostatnich latach jego istnienia (465-474), [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności.Studiazródłoznawcze, t.III, red.E.Wipszycka, T.Derda, Kraków 2000, s.231.121PLRE II, ss.708-710.26 problem ten został jedynie podjęty przez Brandesa122, który uważa, że Weryna i Bazyliskosmieli siostrę, która wyszła za mąż za Zuzosa i to oni właśnie byli rodzicami krewnejWeryny, pózniejszej żony Juliusza Neposa.A więc podkreślmy, że według tego uczonego,jest ona siostrzenicą cesarzowej.Brandes twierdzi, że Weryna i Bazyliskos mieli kolejnąsiostrę lub brata, którzy byli rodzicami Armatosa.Tak więc według Brandesa, Werynai Bazyliskos mieli jeszcze dwójkę rodzeństwa, a Armatos i żona Juliusza Neposa bylibyciotecznym rodzeństwem.Inne zdanie na ten temat mają tacy uczeni jak: Leszka123,A.Demandt124 i Krautschick125, którzy uważają, że to Armatos był synem Zuzosai nieznanej z imienia siostry cesarzowej.Problemem pochodzenia krewnej Weryny niezajmują się; po prostu w swoich pracach o niej nie wspominają.Wydaje się prawdopodobne, że Armatos i żona Juliusza Neposa byli rodzeństwem.Zwraca uwagę fakt, że mniej więcej w tym samym czasie oboje pojawili się na łamachhistorii: Armatos od 471 był magistrem militum per Thracias a ona, jeżeli Jordanes podajedobrą datę tj.- 472r., została żoną Juliusza Neposa.Dodając do tego, że prawdopodobnieotrzymał on po swym wuju Marcellinusie tytuł magister militum Dalmatiae w 468r.,a także odziedziczył tradycję dobrych stosunków z Konstantynopolem, jego małżeństwo zbliską krewną cesarzowej miało duże polityczne znaczenie zarówno dla niego jak i rodzinycesarskiej w Konstantynopolu.Jak podkreślił Demandt126, gdy tylko Juliusz Nepos wszedłpoprzez małżeństwo do rodziny cesarskiej rządzącej we wschodniej części cesarstwa, niebyło wątpliwości, że to on będzie cesarzem zachodniej części imperium.Tak więc należypodkreślić, że małżeństwo siostrzenicy cesarzowej Weryny miało ogromne znaczenie dlacesarstwa, a Armatos, jak już zostało to zaznaczone, także piastował ważne państwoweurzędy.Nie bez podstaw jest więc przypuszczenie, że Zuzos i jego żona, będąca siostrą cesarzowejWeryny byli rodzicami Armatosa i żony Juliusza Neposa.Inaczej trudno byłobywytłumaczyć ich niemal jednoczesne zaistnienie w życiu politycznym cesarstwa.Takżemilczenie zródeł o kolejnej siostrze lub bracie cesarskiego rodzeństwa, czy też122op.cit., s.434.123,,Armatus. , op.cit., s.336.124Die Sptantike.Romische Geschichte von Diocletian bis Justynian 284-565 n.Chr., Mqnchen 1989,s.177.125op.cit., s.350.126Magister militum, RE Suppl.XII, col.680.Jego zdanie popiera Jankowiak, op.cit., s.232.27 przypuszczenia, że zaginęły wszystkie wzmianki zródłowe na ich temat, wydają sięzastanawiające.Wyżej przytoczone argumenty pozwalają przypuszczać, że Werynai Bazyliskos mieli tylko jedną siostrę, która została żoną Zuzosa.Z tego związku urodziłosię dwoje dzieci: Armatos i przyszła żona Juliusza Neposa.Cesarzowa Weryna dbałazarówno o rozwój kariery wojskowej swojego siostrzeńca Armatosa, jak i politycznemałżeństwo siostrzenicy.Jej bliskie pokrewieństwo z żoną Juliusza Neposa było powodemjej nalegań na cesarza Zenona w 477 r., aby udzielił mu militarnego wsparcia, gdyw 475 r., pozbawiono go rzymskiego tronu.W zródłach mamy jeszcze jeden fragment dotyczący rodziny cesarskiej [ Pobierz całość w formacie PDF ]