Home HomeKasjan Jan Mirosław Na przełęczy œwiatów 150 ukraińskich baœni, gadek, humoresek i podań ludowychBloch Jan Wnioski ogólne z dzieła `Przyszła wojna pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym` [t.6.]KS. JAN SŁOMKA POKARM I OFIARA. REFLEKSJA EUCHARYSTYCZNA WCZESNYCH OJCÓW GRECKICH (2000)Prof Jan Pajšk Dzień 26 Mordercze tsunami i inne katastrofyStan wojenny w Wielkopolsce, red. Stanisław Jankowiak i Jan MiłoszSeghers Jan Robert Marthaler 01 Zbyt piękna dziewczynaGauze Jan Brazylia 01 Na przełaj przez dżunglęJan Seghers Robert Marthaler 2 Panna młoda w œnieguKaron Jan W moim Mitford 05 Nowa piesnBorys Pasternak Doktor Żywago
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.MPH, t.III, s.487, 647, tylko inaczej je zredagował: w obumiał przydomek Konrada, Kędzierzawy.Podział ziem mógł nastąpić przed 1258 r., ale może io wiele wcześniej, w 1213 1214 r.O ks.Konradzie bardzo niewiele wiadomo: występuje ontylko do 1208 r., zob.u R.Gródeckiego [w:] Historii Zląska, t.I, s.221 i przyp.2 do s.220.8O utracie ziemi lubuskiej (nb.jej połowy) jest w Kron.wielk., rozdz.88 z datą 1249 r.(zrozdz.87), jednak całkiem odmiennie zredagowany.Długosz wymienia tu błędnie ks.Bolesława, najstarszego syna Henryka Brodatego, zmarłego rychło  zamiast BolesławaAysego zw.Rogatką, mimo że w kronikach śląskich miał podane, zgodnie z prawdą, ktoodstąpił ziemię lubuską margrabiom brandenburskim.Zob.w księdze VII pod 1250 r., gdzieDługosz trochę inaczej przedstawia tę sprawę.9Wiadomość nie sprawdza się w zródłach.10Zob.s.190.Cały ustęp wzięty raczej z Hist.eccles., kol.1117, jest też u Marcina zOpawy, s.437.11Lotar, syn Trazymonda księcia Segni z rodu Conti, ur.w Anagni w 1160 r., zostałkardynałem-diakonem w 1190 r., wybrany papieżem 8 I 1198 r.jako Innocenty III.Był jednymz najpotężniejszych papieży średniowiecznych, zmarł na malarię 16 VII 1216 r. Filip II wybrany na cesarza koronuje księcia czeskiego na króla.W tym samym także roku w dzień św.Michała po siedemnastu latach rządówumiera cesarz Henryk w Palermo na Sycylii i zostaje z honorami pochowany wNeapolu12.Wielu kronikarzy twierdzi, że pod koniec swego życia był onzawziętym wrogiem i przeciwnikiem Kościoła i że zamordował niektórychbiskupów, którzy nie chcieli zezwolić na jego bezprawia.Z tej przyczyny StolicaApostolska nałożyła na niego ciężką klątwę13.Ponieważ książęta byli niezgodnico do osoby następcy cesarza i arcybiskupi Kolonii i Trewiru wybrali komesaPoitou Ottona, syna zmarłego księcia saskiego Henryka14, arcybiskup zaśMoguncji i inni wybrali księcia Szwabii Filipa, brata cesarza Henryka VI15,doszło do krwawej wojny.Niemal w całych Niemczech nastąpiły rzezie iwzajemne godne pożałowania pustoszenia.Kraj dymił pożarami.Filip chcącutwierdzić swoją elekcję, zjednuje sobie wielu książąt niemieckich.Wzywa teżna pomoc księcia czeskiego Przemyśla i, aby go tym więcej zobowiązać wobecsiebie, mianuje go królem i poleca arcybiskupowi Moguncji w swojej obecnościkoronować go na króla w Bambergu lub, jak niektórzy podają, w Moguncji16.Ufny w jego pomoc, pustoszy w najokrutniejszy sposób arcybiskupstwokolońskie i inne stawiające mu opór kraje niemieckie.Papież zaś Innocenty,żywiąc niechęć do Filipa za to, że jego brat Henryk wielokrotnie znieważał ikrzywdził biskupów i kapłanów na Sycylii, bardzo gorliwie popierał Ottona.Najego też polecenie wymieniony Otto otrzymał pierwszy koronę w Akwizgranie iFilip został wyklęty za bezprawny najazd na Cesarstwo.12yródło tego ustępu nie zostało odnalezione.O tych sprawach piszą (krócej) kronikarzeczescy i bardzo wiele roczników niemieckich.Cesarz Henryk VI zmarł w Italii na malarię 28IX 1197 r.w pobliżu Mesyny, a jest pochowany w Palermo.Zob.Jahrbcher, [t.35] s.471,472.13Henryk VI był dwukrotnie wyklęty (ostatnio w 1196 r.z cięższym wymiarem klątwy) i tojeszcze przez Celestyna III za nadużycia w Toskanii.Te sprawy są znane z listów papieskich, anie z kronik, zob.Jahrbcher, [t.35], s.434, 435.14Otto IV, syn Henryka Lwa, ur.ok.1174 r., był hrabią Poitou.Koronowany w Wormacji 5IV 1198 r., zm.19 V 1218 r., zob.Enciclopedia Italiana i Jahrbcher [t.36], s.504.15Filip szwabski, czwarty syn Fryderyka I Barbarossy, brat Henryka VI, ur.26 VI 1176 r.,wybrany królem rzymskim 8 III 1198 r.w Mhlhausen, koronowany 8 IX tr.w Moguncji,zabity 21 VI 1208 r.Zob.co do wyboru, Jahrbcher, [t.36], s.69, 136 i co do dat wEnciclopedia Italiana.16Data dzienna i miejsce koronacji Przemyśla Ottokara I są sporne: rok 1198 lub 1199.Koronacja nastąpiła albo w Moguncji 8 IX, albo w miejscowości Boppard na pdn.odKoblencji.Zob.V.Novotny, op.cit., t.I 3, s.228 i przyp.2. Następcą biskupa wrocławskiego Franciszka zostaje Jarosław.Biskup wrocławski Franciszek czyli Franko, zwany inaczej Zwiętka, podwunastu latach rządów umiera17.Jego miejsce zajmuje książę Jarosław, synksięcia wrocławskiego Bolesława Wysokiego18, zatwierdzony i konsekrowanyprzez arcybiskupa gnieznieńskiego Zdzisława dzięki zabiegom i staraniom ojca.Ten Jarosław za zgodą ojca dał kościołowi wrocławskiemu ziemię nyską wwieczyste posiadanie i zapisał jako uposażenie19 po pojednaniu się zapośrednictwem panów z jednej i drugiej strony z ojcem, którego wygnał zksięstwa wrocławskiego, zachęcony do tego występku przez niektórych rycerzy, iuniesiony młodzieńczą ambicją i z niechęci do macochy Adelajdy20, ponieważwidział, że ojciec bardziej od niego kocha zrodzone z niej dzieci.Ten teżJarosław zniósł jako wielce szkodliwe dla stołu biskupiego dziesięciny z nowiznnadane z całej ziemi legnickiej przez swego poprzednika %7łyrosława klasztorowilubiąskiemu21.Zwiętosław kijowski, jeden ze znaczniejszych książąt Rusi, umiera i zostajepochowany w kościele św.Cyryla, który zbudował jego ojciec, książęCzernihowa.Po jego śmierci stolicę książęcą w Kijowie objął syn RościsławaRuryk, ale gdy z biegiem czasu został wygnany przez kijowian, uciekł doPołowców22.17Zob.o Franku przyp.12 do 1181 r.18O biskupie Jarosławie, synu Bolesława Wysokiego, ks.Opola, zródła dają dużowiadomości.Katalogi biskupów wrocławskich jednakowo oznaczają daty rządów: 11991201, zob.MPH, t.VI, s.562, 568, 578.Są też dane o nim w obu kronikach śląskich, zob.MPH, t.III, s.481 i 547.Długosz w Opera, t [ Pobierz całość w formacie PDF ]