Home HomeTom Clancy Net Force 01 Net ForceBradford Taylor Barbara Emma Hart 01 Kariera Emmy Harte tom 02Alexandra.Ivy. .Straznicy.Wiecznosci.Tom.7. .Zachlanna.ciemnosc.(P2PNet.pl)Erikson Steven Malazańska Księga Poległych Tom 6.1 Łowcy Koœci. PoœcigClancy Tom Jack Ryan 04 Polowanie na Czerwony PaŸdziernikŒw. Tomasz z Akwinu 33. Suma Teologiczna Tom XXXIIIMAURYCY MOCHNACKI Powstanie Narodu Polskiego w 1830 i 1831 tom IIClancy Tom Jack Ryan 03 Polowanie na Czerwony PaŸdziernikAnna Brzezińska Zbój Twardokęsek Tom 4 Letni Deszcz. SztyletLee Wilkinson Gorączka nocy poÂślubnej
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Pierwszy program p.t.ONZ uchwaliło Zgr.Og.NZ 4X111948, Rez.198 i 200/mdla  krajów słabo rozwiniętych".Poprzednio w latach 1947/1948 Sekretariat ONZudzielił p.t.w trzech przypadkach: na prośbę Haiti zbadał pro-blemy ekon.kraju: na prośbę Urugwaju przeanalizował jego problemy budżetowe; naprośbę Organizacji Państw Amer.dopomógł w zorganizo-waniu Międzyamer.Instytutu Statystyki.Opracowany przez ECOSOC szeroki planp.t.ONZ u-chwaliło Zgr.Og.NZ 16X11949 jednomyślnie.Pierwsza sesja Rady p.t.ONZ odbyła się 23 II 1950.Rozszerzony Program p.t.ONZ, UN Ex-Charytatywne organiza-2811 Pomoc zagr.międzynar.704panded Program of Technical Assistence (UNEPTA), finansowany dobrowolnymidotacjami państw członkowskich ONZ, wszedł w życie l VII1950.Organem koordynacyjnym jest Rada p.t, Technical Asistence Board (TAB),odbywająca swe narady okresowo w Nowym Jorku i Genewie;mianuje ona swych stałych przedstawicieli, Re-presentative Residents, w krajachkorzystających z p.t.Wszystkie org.wyspecjaliz.ONZ uczestni-czą w pracach UNEPTA.Nadzór nad pracami sprawuje Komisja p.t.ECOSOC, któraoprać.sprawozdania i sugestie dla Zgr.Og.NZ.W latach1949-59 w Sekretariacie ONZ działa Administracja p.t., Technical AsistenceAdministration (TAA), włączona 1959 do Departamentu Ekono-miczno-Socjalnego Sekretariatu ONZ.Zasady i normy p.t.wypracowane w ciągu latsą następujące:l) Organizacje biorące udział w p.t.ONZ mogą to czynić tylko na zaproszenierządów; 2) pomoc udzielana jest wyłącznie rządom lub za ich pośrednictwem i musiodpowiadać interesom kraju; 3)pomoc nie może służyć ingerencji cudzoziemców w ekonomiczne i polityczne życiekraju; 4) eksperci nie mogą podejmować żadnej działalności handlowej czypolitycznej, a dobierani winni byćnie tylko pod kątem znajomości fachowej, ale i znajomości tradycji kulturalnej ispecyfiki kraju, do którego się udają; 5) w zasadzie ONZ opłaca ekspertów.W1958 Zgr.Ogólne NZ, z pomocąBanku IBRD oraz IFC, utworzyło Fundusz Specjalny ONZ Rozwoju Ekon., Special UNFund for Economic Development, SUNFED, na którego czele stoi triumyirat, złożonyz Sekr.Gen.ONZ,Strona 37 Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ (tom III) - Edmund Mańczykdyrektora generalnego TAB i prezydenta Banku IBRD.Fundusz rozpoczął swe prace11 1959.Działalność w dekadzie 1960-70 rozwijała się nadal niewystarczająco w stosunkudo ogromnych potrzeb krajów rozwijających się.Trzy formyp.t.dominowały: w 80/o poprzez ekspertów, w lO-Ai poprzez stypendia i w 10/opoprzez ekwipunek.Dobrowolne dotacje w ciągu pierwszych15 lat istnienia p.t.ONZ przekroczyły o niewiele 500 min dół., z czego p.t.otrzymało 135 państw i terytoriów nieautonomicznych z pomocą 13500 ekspertów, zakontraktowanych przez 99 państw (pobory ekspertów wyniosły ok.450 min dół.);31 tyś.stypendiów dla osób ze 138 państw i terytoriów.Statystyczne dane ONZwykazują, że w przeliczeniu na głowę mieszkańca następującekraje wniosły największy wkład w dotacje dobrowolne na SUNFED: Dania 14,5 centaamer.per capita; Norwegia 13,2, Szwecja 12,2, Ka-nada 11,7, Holandia 10,8, Nowa Zelandia 9,2, USA 6,9, Szwajcaria 6,8,Australia 6,5, Belgia 5,6, oraz Wenezuela 5,5.Państwasocjalist., które w większości odniosły największe zniszczenia w czasie II wojnyświat, i nie korzystały przy odbudowie z żadnej imędzynar.pomocy, zaofiarowały swą pomoc dla UNEPTA od 1953.Zgr.Og.NZ 22X11965, Rez.2029/XX postanowiło połączyć UNEPTA i SUNPED wjeden Program ONZ Rozwoju, UN Development Program (UNDP), którego zasadydziałania pozostały w zasadzie te same co p.t.ONZ.W Komisji ONZ Rozwoju Społecznego, 8 III 1967 delegacje Chile i Urugwajuprzedłożyły analizę dorobku p.t.ONZ, zamkniętą stwierdzeniami,iż jej oddzfaływanie pozostanie nikłe, póki nie będą jej towarzyszyć: l) zmianystruktur socjalnych, 2) korzystniejsze ceny na surowce państwTrzeciego Zwiata na rynkach świat., 3) neutralność wysoko rozwiniętych państwwobec państw rozwijających się, kiedy one wybierają sobie takimodel socjalny, jaki odpowiada ich drodze rozwoju [ Pobierz całość w formacie PDF ]