Home HomeŒw. Tomasz z Akwinu 33. Suma Teologiczna Tom XXXIIIPiatek Tomasz Ukochani Poddani Cesarza 1. Zmije I KretyTOMASZ BIAŁKOWSKI Trylogia kainicka 02.KłamcaNocuń Tomasz Lepsze zdrowie dla każdej kobietyMann Tomasz Czarodziejska gora T.2Tomasz Duszyński Produkt ubocznyMann Tomasz Czarodziejska gora T.1TOMASZ Z AKWINU suma 12Tomasz Pištek Szczury i rekinySalvatore Dziedzictwo Mrocznego Elfa 2 Bezgwiezdna noc
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Ewangelia św.Łukasza 21,15: „Bo ja włożę wam w usta słowa i mądrość, której nie będą mogli sprostać, ani się sprzeciwićwszyscy przeciwnicy wasi".34O wszystkich tych funkcjach: przepowiadania, świętej lektury i dysputy powiedziane jest w Liście do Tytusa 1, 9: „żeby mógł napominać przez zdrową naukę i tych, którzy sięsprzeciwiają, przekonywać".Kazanie „Pochwała Pisma świętego" (1256 r.)41 Wprowadzeniem do tego kazania jest następujący werset z Księgi Psalmów 103, 13: „Ty pokrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu dzieł Twoich nasyci się ziemia".42 Św.Jan Damasceński (ok.675-749), mnich w klasztorze św.Saby w Jerozolimie, kapłan; autor dzieła Źródło wiedzy, którego trzecią, najbardziej cenioną część chrześcijańscy scholastycy nazwali mianem O wierze prawdziwej.26.Jakimi przymiotami winni odznaczać się ci, którzy słuchają Słowa Bożego ?Wreszcie należy zwrócić uwagę na kondycję tych, którzy słyszą Słowo, a których figurą jest ziemia: „z owocu dzieł Twoich nasyci się ziemia".A to dlatego, że ziemia jest najniżej położona.Księga Przysłów 25, 3: „Niebo wysoko, a ziemia nisko".I dalej, ziemia jest mocno osadzona i niewzruszona.Księga Koheleta 1, 4: „Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi".Ponadto: ziemia wydaje owoc.Księga Rodzaju 1,11: „Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dające nasienie; i drzewo urodzajne, owoce czyniące według rodzaju swego".Podobnie powinni oni, w swej pokorze, być uniżeni niczym ziemia.Księga Przysłów 11, 2:„gdzie jest pokora, tam i mądrość".Ponadto powinni trwać niewzruszeni, umocnieni życiem godnym i uczciwym.List do Efezjan 4, 14: „Abyście już nie byli dziećmi chwiejącymi się, i nie byli unoszeni każdym wiatrem nauki".A życie ich winno dawać plon, jako że prawidła mądrości są złożonym w nich owocem.Ewangelia św.Łukasza 8,15: „zachowują słowo iowoc przynoszą w cierpliwości".Dlatego też wymagana jest od nich pokora ze względu na naukę, która pochodzi ze słuchania Słowa.Mądrości Syracha 6, 34: „Jeśli nakłonisz ucha twego, pojmiesz naukę, a jeśli ci miło będzie słuchać, mądrym zostaniesz".Powinni trwać niezachwiani, o niezmąconych pokusą zmysłach, by osądzić to, co słyszą.Księga Hioba 12,11: „Czyż nie ucho rozsądza słowa?".Powinni dawać owoc obfity dzięki temu, co zgłębiają, gdyż dobry słuchacz z kilku słówpotrafi wyprowadzić wiele wniosków.Księga Przysłów 9, 9: „Daj mądremu sposobność,a przyczyni mu się mądrości".Kazanie „Pochwała Pisma Świętego"27.W jakiej hierarchii rozważać trzeba nauczanie, które płynie od Boga przez szafarzy Jego Słowa do tych, którzy go słuchają ?Porządek rzeczy, jaki został tu przedstawiony, wynika z trzech kwestii, a mianowicie:hierarchii udzielania pouczenia duchowego, jego stosowności i należytości oraz jakości otrzymanego daru.Po pierwsze należy mieć wzgląd na stopnie przekazu, ponieważ nie wszystko, co jest zawarte w Bożej mądrości, może być uchwycone przez umysły nauczycieli.Stąd nie powiedziano, że mądrość płynie z gór najwyższych, lecz wysoko wzniesionych.Księga Hioba 26,14: „to oczęści dróg Jego się rzekło".Podobnie, nie wszystko, co zostanie zrozumiane przez nauczycieli, zrozumiałe jest dla ich słuchaczy; 2 Kor 12, 4: „słyszał niewymowne słowa, których człowiekowi mówić się nie godzi".Dlatego też nie powiedziano odnośnie tego, co tyczy się ziemi, że to góra daje owoc, lecz: „z owocu dzieł Twoich nasyci się ziemia".Oto dlaczego św.Grzegorz Wielki43, w swoich Moraliach, w następujący sposób wyjaśnia ten oto werset z Księgi Hioba: „On więzi wody w obłokach swoich, aby razem nie spadły na dół"(por.Hi 26, 8) - „Albowiem nauczyciel nie powinien pouczać prostaczków o wszystkim, co35wie, ponieważ sam z siebie nie jest zdolny poznać jak wiele kryje się w tym Bożychtajemnic".Po drugie, porządek rzeczy ustalono ze względu na to, skąd bierze się jego stosowność i należytość, gdyż Bóg czerpie mądrość z siebie samego, jako ze swej natury.Stąd i wysoko wzniesione góry są Jego własnością.Księga Hioba 12,13: „U Niego jest mądrość i moc, On ma radę i zrozumienie".Lecznauczyciele mają obfity udział w mądrości.Stąd powiedziano o nich, że spłynęły na nich wody z wysokości.Mądrości Syracha 24, 42: „Poleję mój ogród roślinny i napoję owoc łąki mojej".Lecz i słuchacze mają w tym swój udział, odpowiedni im, symbolem tego jest w pełni nasycona ziemia.Psalm 16, 15: „nasycon będę, gdy się ukaże chwała Twoja".Po trzecie, trzeba pamiętać o sile Bożego przekazu, gdyż On poucza o mądrości mocą własnej potęgi.Stąd powiedziano, że sam z siebie nawadnia góry.Zaś nauczyciele przekazująmądrość nie inaczej, niż jako sługi.Stąd owoce z wysokości nie przysługują im jakowłasność, lecz są dziełem Boga: „owoc dzieł Twoich" [ Pobierz całość w formacie PDF ]