Home HomeDobek Ostrowska Bogusława KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE I PUBLICZNE§ Wolff Isabel Wzloty i upadki. Rok z dziennika Minty MaloneMandragora Eddy PaulPizzey Erin Wyspa snowWells Martha Upadek Ile Rien 01 Łowcy czarnoksiężnikówIris Murdoch Mily i dobryChie Aleman UnConventional [Loose Id] (epubPollak Paweł Czarna Seria 22 KanaliaNiffenegger Audrey Żona podróżnika w czasieChattam Maxime Tajemnice chaosu
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.J se tam!- Ty sea, kluku, do tch krde~ jako ~avej, ~e se ovek a~div, ekl Stavinoha.- Nen krde~ jako krde~, pae Stavinoha, ale kerej kluk tozkusil s vma, ten na vs do smrti nezapomene. K jeho podiven Stavinohu tato jeho chvla vbec nepotai-la.Naopak se zachmuil a velel mu nevldn:- Dyby sis necancal rozum, canco, a radjc plaval pro tykluci, abych to u~ ml vodbyt.Za njakou chvli pivedl che-rubn Karel bratra Pepka a nejmladaho kadeta Jardu.Stavi-noha je u~ oekval.Byl k nim laskav.- Tak ste teda aici, parchanti!., oslovil je.- A teky mi po-vzte, co ste beze m dlali.- No, vohnli sme se, jak sme dovedli, pae Stavinoha, pi-znal se cherubn Pepek.Ale bez vs nm bylo smutno.- Tak ste teda aici, parchanti!., oslovil je.- A teky podiv-n, ~e Kadlovi pebhl mrz po zdech.%7ńe nco v? napadloho a pomyslil na osudnou taaku.- A bylo vm beze m smutno., pokraoval Stavinoha.- No jejej!., potvrdil Jarda.- A dyby m nebylo, tak byste toho nechali? zeptal se dych-tiv.- Hehe, zasmli se kluci sborem, a Karel: - Ale dte, paeStavinoha, japak bysme toho mli nechat, dy~ nic inho ne-dovedeme?Stavinoha se podval dlouze a prosebn na Karla a zeptalse:- Jesipak ste si, kluci, nkdy pomysleli, co z vs bude za prlet?- Za pr let budou z ns sprvn zlodji, odkal cherubnJarda.- A na to ste, jak se zd, pyan! podotkl Stavinoha sklesle.Cherubn Pepek sthl sta k velkmu smvu, avaak Ka-rel, ktermu se stle zdlo, ~e nco nen s mistrem v pod-ku, tak se polekal zvlatnm pzvukem Stavinohovm, ~e ne- odpovdaje ustoupil o krok ke dvem.Zato bezelstn Jarda5srozkoa ~blebtl:- U~ aby to rai bylo, pae Stavinoha.- Tak jen upmn, hoai,souhlasil Stavinoha.Ale co abyste toho takhle nechali! Abys-te si u~ nevamali cizejch kapec a ali do akoly a k maminkm,kam jako dti patte?!Ale Jarda se ohradil: - `kola? Ani rnu, pae Stavinoha.Stavinoha na to piakrcenm hlasem: - Ani rnu, usmrkn-ku? J t ale povdm: Ode dneaka toho necha, chyta se ma-mininch suknch a do akoly budea chodit jako in dti.Takho straan svrbly ruce, ~e radji od dt poodstoupil kajesi: Ne jim, ale sob bysi ml nasekat.Tudle sodomu ma tyna svdom.Naneatst kluk se rozesml tomu, co pokldal za podae-n ~ert, a Pepek mu v tom pizvukoval.Tu se Stavinoha ji~nedovedl ovldnout a zaval:- %7ńe pudea k mamince a ~e budea chodit do akoly a ~e bu-dea mt jedniku z mravch! Neehtej se, usmrkane.Buzanea sekat dobrotu, nebo ti j tak nasekm, ~e se tomunaua.- Hihihi - hahaha, to bylo vae, m mu Jarda odpovdl.Sta-vinoha se nhle uklidnil.Jo, po zlm to s nima nepude, eklsi, tak im teda pro spsu duae nasekm.A nahlas:- Todle sem j, usmrkanci, vdl naped.J vdl, ~e vmto bude pro smch, a tak jsem si vs sem vobateloval vaech-ny ti a teky vm je zanu solit a nepestanu, dokavad mnneslbte, ~e toho zlodjckho ~ivota nechte.J vs do njzaved a j vs z nj taky muam vyvct.Je jisto, ~e osud cherubn byl tehda smutn, neboe Stavi-noha pro spsu duae nechtl brt ohled na njak ten kik.Byl by jeat smutnja, kdyby nebyl ev pevychovvanch kadet vzbudil Lojzis.Jej zvdavost byla silnja ne~ jej ospa-lost.Vstala, a kdy~ nahldla oknem, zeptala se.- Ferdo, nemoh bys ty parchanti vyplcet, dy~ u~ sou pod-n lidi zhru?Na to Stavinoha jen nco zabruel a vzal si do prdla che-rubna Karla, kter mu dosud s nemalm mistrovstvm unikal.Pi pohledu na erven zadeek brecho Jardy Lojzis vzdych-la a ekla:- J se t nechci, Ferdo, do tvejch zle~itost mchat, alesnad bys mn moh ct, co ti ty kluci provedli?Stavinoha zodpovdl i tento pokus pouhm bruenm,a proto~e se mu prv podailo vpraviti si Karla konen mezinohy, obratn mu svlkl kalhoty a poal mltit s obzvlatnhorlivost, neboe se mu zdlo, ~e prv na tomto mst musvyvrcholiti svj vchovn pokus.Avaak Karel, mysle vcena svou bolest ne~ na svou spsu, poal jeet, jako by hona no~e brali.- No nekm nic, pokraovala Lojzis, kluk je uinnej aibe-nink a k mu neakod, ale dyby jen ovek vedl, pro tovaecko je.Pepek j to vysvtlil: - To je proto, sleno Lojzis, ~e se panStavinoha zblznil.- Jo dobr, Pepku, prohlsil Stavinoha nad jeho bratrem,dy~ se na to kouka takhle.pdu hned zase k tob, p jevidt, ~e si eat dost nedostal.- Ale di, kluku, dyk Ferda kuan docela rozumn, usoudilaLojzis.- Esli myslte, sleno Lojzis, ~e je to rozumn, dy~ vod nschce, abysme chodili do akoly -, poznamenal neohro~en Pe-pek.- Todle ~e vod vs chce? zhrozila se Lojzis. - Jo, chci, aby byli jako in dti a nechali zlodjctv, prohlsilStavinoha, pendvaje si Karla tak, aby se mu dostal na zda.Ale nyn se Lojzis doopravdy rozzuila: - Tak j t povdm,~e Kadla hned necha! Budea tejrat nevinn dti, proto~e sise zblznil! Maj vc rozumu ne~ ty.Lojzis se vskutku podailo cherubny vysvobodit, ale tentospch ji valn netail.Nepodailo se j Stavinohu pesvd-it, ~e je na apatn cest.Skonilo se to mezi starmi ptelivelkou hdkou, kter nezstala bez nsledk pro povst Sta-vinohovu.Na jedn stran cherubni a na druh stran Lojzisaili vaude povst, ~e Stavinoha nechal v kriminle zdravrozum.Zpotku nikdo ze zasvcench nechtl tomu vit.Alekdy~ Stavinoha nechtl k sob pipustit osiel cherubnya kdy~ odmtl penechat je za dobr odstupn jinm firmm,trvaje na tom,  ~e tydle kluci patej do akoly, a j zpelmuhnty ka~dymu, kdo by je chtl kazit , bylo jasno, ~e se seStavinohou vskutku udla ve vzen nezdrav zmna.K tomujeat pistupovalo, ~e Stavinoha poal ~t zejm zcela novmzpsobem.Nejen~e pestal chodit na vpravy, ale takse zkostliv vyhbal starm ptelm mezi zlodji.A znmho marn lkali k Star ubajzn.Povst o tom roznesla se rychle po celm %7ńi~kov, vzbudi-la rozruch na policii, a dokonce se proto v Nuslch dva zlodjimezi sebou servali.A pak jednoho dne zastavil Lojzis pan Sach: - Poslechni,Lojzis, ty jsi jeho sousedka, a co je vlastn s Ferdou? Je topravda, ~e se zblznil a sek dobrotu?Lojzis dosud hou~evnat vila, ~e jde jen o pechodnou po-ruchu mysli.A~ ji Stavinoha pekon, vrt se zase k starmuzpsobu ~ivota.Proto se urazila za Stavinohu a s rozhoe-nm odmtla insinuaci.To ulehilo zejm tak panu Sachovi: - No proto! ekl a uznale dodal: Vono by ho bylo akoda, ta-kovho talenta.Dobr, to ho snad sprav, pomyslila si a vyhala si Ferdu,co~ nebylo nyn tak snadn, neboe se j zejm vyhbal a cho-dil dom po apikch jako koka.Povdla mu o mnn, kterm pan Sach, velk okresn autorita, o jeho talentu, a pipoji-la k tomu, ~e j pan Sach mluvil z duae.- Tak va co, odsekl j zcela negalantn, vlezte mn voba - tyi pan Sach - na zda se svejma cancama.Stavinoha myslil na vae mo~n, jen na nvrat k starmu za-mstnn nemyslil.Spoustu asu strvil tm, ~e ptral po z-hadnm lovku, kter ukradl slen %7ńofince papry a prohl-~el si je v jeho byt.Toto ptrn bylo bohu~el marn.Byla tonejnerozeaitelnja zhada, jak se mu kdy naskytla.Zdlose, ~e nebezpen papry se pln ztratily ze svta, a jistbylo, ~e se dosud nedostaly do rukou ednch.To ho upoko-jilo, tak~e mohl vnovati sv sly zkoumn jin zhady, ktermla pro nho v ptomnosti jeat vta vznam.Byl to soukrom ~ivot sleny %7ńofinky [ Pobierz całość w formacie PDF ]